Pred odoslaním objednávkového formulára si pozorne prečítajte informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú dostupné tu. Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane toho, že ste boli poučený o svojich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Poučenie o spracovaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov

Klient ako dotknutá osoba vyhlasuje, že berie na vedomie skutočnosť, že v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), je spoločnosť CK AFRODITA, s.r.o., so sídlom Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, Slovakia, IČO: 45616019 (ďalej len „CA“ alebo „prevádzkovateľ“) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje ako dotknutej osoby, ako aj osôb uvedených v objednávkovom formulári ako cestujúci, bez jeho súhlasu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta ako aj osôb uvedených ako cestujúcich v rozsahu uvedenom v objednávkovom formulári, ktoré mu Klient dobrovoľne poskytol, a to za účelom uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu alebo zmluvy o poskytnutí služieb cestovného ruchu a následného zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Klientom a CA, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CA a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre Klienta. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a svojím podpisom výslovne súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Klient zároveň vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť CA osobné údaje fyzických osôb uvedených ako cestujúci, a to na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje.

Klient vyhlasuje, že pred odoslaním objednávkového formuláru bol poučený o svojich právach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Klient vyhlasuje, že bol informovaný o tom, že osobné údaje, ktoré poskytol CA budú sprístupnené spoločnosti Darkmay s.r.o., so sídlom Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČO: 27539423 a/alebo spoločnosti Darkmay s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Janka Kráľa 739, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 46 576 312 ako sprostredkovateľom na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, a to za účelom ich vloženia do databázy – systému CeSYS.

Klient vyhlasuje, že bol informovaný a súhlasí s tým, že ním uvedené osobné údaje v objednávkovom formulári budú zo strany prevádzkovateľa ďalej sprístupnené príslušnej cestovnej kancelárii , so sídlom , IČO: , ako organizátorovi objednaného zájazdu, a to za účelom poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb podľa uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu.

Klient odoslaním objednávkového formuláru zároveň udeľuje súhlas so spracovaním ním zadaných osobných údajov na účely tvorby databázy stálych a potencionálnych zákazníkov, pre marketingové účely a pre zasielanie obchodných ponúk, a to po dobu, kedy Klient zašle prevádzkovateľovi oznámenie o odvolaní svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov na uvedené účely, maximálne však na dobu 15 rokov.

Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona:

Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva CA ako prevádzkovateľ informačného systému v zmysle Zákona) má právo na základe písomnej žiadosti od CA vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona;
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má ďalej právo u CA písomne namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 2. využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 3. poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo:

 1. u CA písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) Zákona nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov;
 2. u CA písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;
 3. pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje CA poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. CA si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. CA bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to výlučne prostredníctvom oprávnených osôb.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. CA, resp. sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so Zákonom.